logo

KHO:2017:102: Sosiaalihuollon viranhaltijalla ei ollut toimivaltaa päättää yhteydenpidon rajoittamisesta, kun kyseessä ei ollut kiireellinen tilanne

Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Toimivalta – Viranhaltija

Vuosikirjanumero: KHO:2017:102
Antopäivä: 15.6.2017
Taltionumero: 2902
Diaarinumero: 2283/3/16

 

Lastensuojelulain 63 §:n 2 momentin (88/2010) mukaan yhteydenpidon rajoittamisesta tekee päätöksen lain 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan määräytyvä viranhaltija lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian tai lapsen kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tapauksissa ja tarvittaessa muissa kiireellisissä tilanteissa 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä.

Alaikäisen lapsen C:n ja tämän isoäidin D:n yhteydenpitoa oli rajoitettu 17.4.–30.11.2015 perusturvakuntayhtymän sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksellä siten, että C voi tavata D:tä päivätapaamisena kerran kuukaudessa joko tämän kotona tai isän B:n luona. B ja D sopivat tapaamisten ajankohdasta ja paikasta keskenään. Päätös oli määrätty pantavaksi välittömästi täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksestä ilmeni mm. seuraavaa: D oli toivonut, että C voisi yöpyä kesälomalla 2015 hänen luonaan yhden yön ajan. C:llä oli aiemmin diagnosoitu lapsuuden kiintymyssuhteen reaktiivinen häiriö ja hän käy kolme kertaa viikossa terapiassa. Terapeutin mukaan C:n psyykkiselle hyvinvoinnille on tärkeää selkeä struktuuri ja ennakoitavuus. C:n psyykkisen kehityksen turvaamiseksi ja sijaishuollon tarkoituksen toteuttamiseksi oli välttämätöntä, että D:n tapaamiset rajattiin toteutettavaksi edellä esitetyllä tavalla. Päätöksen tehnyt sosiaalihuollon viranhaltija E ei ollut lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukainen sosiaalihuollon johtava viranhaltija.

Yhteydenpidon rajoittamista koskeva asia ei yksinomaan luonteensa vuoksi ole joka tilanteessa kiireellinen lastensuojelulain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että nyt kysymyksessä olevissa olosuhteissa ei ollut kysymys sellaisesta kiireellisestä tilanteesta, että sosiaalihuollon viranhaltija E:llä olisi ollut toimivalta päättää yhteydenpidon rajoittamisesta lastensuojelulain 63 §:n 2 momentin ja 13 §:n 1 momentin nojalla. Myöskään asiassa esitetty kiireellisiä tilanteita koskeva delegointipäätös ei antanut viranhaltijalle toimivaltaa päättää yhteydenpidon rajoittamisesta muissa kuin kiireellisissä tilanteissa.

Koska kysymys ei ollut lastensuojelulain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kiireellisestä tilanteesta eikä perusturvakuntayhtymän sosiaalihuollon viranhaltijalla E:llä ole siten ollut toimivaltaa päättää yhteydenpidon rajoittamisesta, viranhaltijan ja hallinto-oikeuden päätökset yhteydenpidon rajoittamisesta oli kumottava.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Annina Nieminen.

Lastensuojelulaki 13 § (88/2010) 1–4 momentti, 63 § 2 momentti

StVM 59/2006

Lähteet:

Korkein hallinto-oikeus. Vuosikirjapäätökset. Luettavissa: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1497356184808.html. Viitattu: 15.6.2017.

  • Share

Comments are closed.