logo

Category : LASTENSUOJELU

KHO:2018:156: päätös huostaanotettavan 14-vuotiaan lapsen kuulemisesta ja mielipiteen selvittämisestä hallinto-oikeudessa

Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen Vuosikirjanumero: KHO:2018:156 Antopäivä: 16.11.2018 Taltionumero: 5316 Diaarinumero: 1860/3/17 Lastensuojelulain 21 §:n mukaan kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella erikseen puhevaltaansa itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on toimitettava […]

KHO 15.6.2018/2902: Yhteydenpidon rajoittaminen lapsen tulevan käyttäytymisen perusteella oli rangaistuksenluonteista ja lainvastaista

Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Ehdollinen rajoitus – Rangaistuksen luonteinen rajoitus – Tarkoitussidonnaisuuden periaate – Toimivallan ylittäminen Diaarinumero: 2449/3/17 Antopäivä: 15.6.2018 Taltio: 2902   Sijaishuollossa olevan lapsen yksi tärkeimmistä oikeuksista, on oikeus pitää yhteyttä vanhempiin ja muihin läheisiin henkilöihin. Yksityis- ja perhe-elämän suoja turvataan perustuslaissa (PL, 731/199) ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpitoa voidaan lastensuojelulain nojalla kuitenkin rajoittaa. Lastensuojelulaissa säädettyä rajoitustoimenpidettä voidaan käyttää vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä ja vain säännöksestä ilmenevään, siinä hyväksyttyyn tarkoitukseen ja vain siinä määrin […]

KHO 8.5.2018/2090: Lastensuojeluviranomaisen olisi tullut ilmoittaa HAO:lle lapsen sijaishuoltopaikan muutoksista

Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka – Hallinto-oikeuskäsittely – Lastensuojeluviranomaisen ilmoittamisvelvollisuus – Menettelyvirhe Antopäivä: 8.5.2018 Taltionumero: 2090 Diaarinumero: 3889/3/16 Hallinto-oikeus oli hyväksynyt lapsen huostaanottohakemuksen sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan esittämän sisältöisenä muun ohella sijaishuoltopaikan osalta. Hallinto-oikeuden käsitellessä huostaanottoasiaa, lastensuojeluviranomainen oli muuttanut lapsen sijaishuoltopaikkaa pysyväisluonteisesti. Viranomainen ei ollut, toisin kuin lastensuojelulain 25 d §:n 2 momentissa edellytetään, ilmoittanut hallinto-oikeudelle tietoa lapsen sijaishuoltopaikan muuttamista koskevasta päätöksestään. Viranomainen ei myöskään ollut ilmoittanut hallinto-oikeudelle tietoa siitä, että hakemuksen mukainen sijaishuoltopaikka ei enää ollut tosiasiallisesti […]

KHO:2018:39: Lapsen huollosta annettavan määräyksen suhde huostaanottoon

Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Läheisverkoston kartoittaminen – Kasvuolosuhteet – Kokonaisarviointi – Kasvuolosuhteet vanhempien ja oheishuoltajien luona – Lapsen huollosta ja asumisesta päättäminen tai sopiminen – Lapsen huoltoa ja asumista koskevan määräyksen ja huostaanoton suhde – Lapsen sijoittaminen väliaikaisesti vanhempansa tai muun huoltajansa luokse – Lapsen sijoittaminen oheishuoltajansa luokse Vuosikirjanumero: KHO:2018:39 Antopäivä: 20.3.2018 Taltionumero: 1241 Diaarinumero: 2557/3/16 ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:39   Viranhaltija oli lapsen asuessa oheishuoltajiensa luona tehnyt hallinto-oikeudelle hakemuksen lapsen huostaanottamiseksi ja sijoittamiseksi oheishuoltajiensa luokse. Asian taustaa 13.8.2012 […]

KHO 1.2.2018/424: Huostaanotto – Perheväkivalta – Rikosoikeudellinen arviointi – Sijaishuoltopaikka

Huostaanotto – Huostaanoton edellytysten täyttyminen – Perheväkivalta – Perheväkivallan uhka – Rikosoikeudellinen arviointi – Sijaishuolto – Sijaishuoltopaikka – Kulttuuritaustan huomioon ottaminen – Sosiaalitoimen positiivinen toimimisvelvollisuus Antopäivä: 1.2.2018 Taltionumero: 424 Diaarinumero: 1847/3/16   Valittajan lapsi oli kahden sisaruksensa kanssa otettu vanhempien välisen väkivallan uhan johdosta huostaan. Lapsi oli sijoitettu sijaishuoltoon olosuhteisiin, joissa hänen ei ollut mahdollista ylläpitää tai kehittää vanhempiensa käyttämän, perheen yhteisen kielen taitoa. Lastensuojelulain 40 §:n 1 momentin mukaan lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen […]

KHO:2018:13: Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Huoltajan ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Huostaanottohakemuksen hylkääminen–Huoltajan vastuu lapsen hyvinvoinnista – Riita lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta – Huostaanoton viimesijaisuus Vuosikirjanumero: KHO:2018:13 Antopäivä: 25.1.2018 Taltionumero: 283 Diaarinumero: 2869/3/17   Kunnan sosiaalitoimi haki hallinto-oikeudelta lapsen ottamista huostaan ja sijoittamista sijaishuoltoon lapsen isän ja tämän avopuolison luokse. Äiti oli tuolloin yksin lapsen huoltaja. Hakemuksen perusteena oli erityisesti äidin päihteidenkäyttö sekä tämän aggressiivinen ja impulsiivinen käytös. Hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen. Sosiaalitoimi valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Valituksessa todettiin, että lapsesta oli tehty hallinto-oikeuden päätöksen antamisen […]

KHO:2018:12: Kunnan vastuu lastensuojelun kustannuksista – Jälkihuolto – Perhehoitaja

Kuntien välinen hallintoriita – Vastuu lastensuojelun kustannuksista – Jälkihuolto – Huostassapidon lopettamisen vaikutus – Perhehoitaja – Sijoitus Vuosikirjanumero: KHO:2018:12 Antopäivä: 25.1.2018 Taltionumero: 255 Diaarinumero: 3580/3/15   Huostaanotettu lapsi oli sijoitettuna perhehoitoon ajalla 21.7.2005-13.10.2011. Sijoittajakunta oli C:n kaupunki. Käräjäoikeus oli 11.7.2011 määrännyt lapsen tätipuolen D:n lapsen huoltajaksi lapsen äidin kuoltua. Samana vuonna huostassapito lopetettiin ja lokakuussa 2011 lapsi muutti asumaan tätipuolensa luo E:n kaupunkiin. Reilua vuotta myöhemmin 17.12.2012 lapsi muutti B:n kuntaan (”sijoituskunta”). Lastensuojelun asiakkuus siirtyi 1.7.2014 B:n kunnalle. B:n kunta oli lapsen huoltajana […]

KHO 27.10.2017/5465: Lapsen yhteydenpidon rajoittamista koskevan päätöksen tiedoksianto olisi tullut toimittaa kummallekin isovanhemmalle erikseen – valitusaika ei ollut B:n osalta alkanut kulua siitä, kun A oli saanut päätöksen todisteellisesti tiedokseen

Päätöksen tiedoksianto – Yhteinen päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen Antopäivä: 27.10.2017 Taltionumero: 5465 Diaarinumero: 2045/3/17   ”Peruspalvelukuntayhtymän johtava sosiaalityöntekijä oli samalla päätöksellään rajoittanut lapsen yhteydenpitoa isovanhempiinsa A:han ja B:hen. Päätös oli lähetetty tiedoksi A:lle ja B:lle yhteisellä saantitodistuskirjeellä, jonka A oli vastaanottanut. Hallinto-oikeus oli jättänyt myöhässä saapuneena tutkimatta A:n ja B:n mainitusta päätöksestä tekemän yhteisen valituksen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että johtava sosiaalityöntekijä oli ratkaissut samassa päätöksessään kaksi yhteydenpidon rajoittamista koskevaa asiaa ja että päätöksen tiedoksianto olisi […]

KHO:2017:102: Sosiaalihuollon viranhaltijalla ei ollut toimivaltaa päättää yhteydenpidon rajoittamisesta, kun kyseessä ei ollut kiireellinen tilanne

Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Toimivalta – Viranhaltija Vuosikirjanumero: KHO:2017:102 Antopäivä: 15.6.2017 Taltionumero: 2902 Diaarinumero: 2283/3/16   Lastensuojelulain 63 §:n 2 momentin (88/2010) mukaan yhteydenpidon rajoittamisesta tekee päätöksen lain 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan määräytyvä viranhaltija lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian tai lapsen kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tapauksissa ja tarvittaessa muissa kiireellisissä tilanteissa 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä. Alaikäisen lapsen C:n ja tämän isoäidin D:n yhteydenpitoa oli rajoitettu 17.4.–30.11.2015 perusturvakuntayhtymän sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksellä siten, että C voi tavata D:tä päivätapaamisena kerran […]

KHO 2.6.2017/2620: Isovanhempien korvausvaatimus kiireellisesti sijoitettuna olleen lapsen vierailun aiheuttamista ylläpito- ja matkakustannuksista oli tullut HAO:ssa käsitellä hallintoriita-asiana eikä valituksena oikaisuvaatimuksen hylkäävästä päätöksestä

Hallintoriita-asia – Kiireellisesti sijoitetun lapsen kotilomat – Ylläpidosta ja kuljetuksista aiheutuneet kustannukset huoltajina oleville isovanhemmille Antopäivä: 2.6.2017 Taltionumero: 2620 Diaarinumero: 3059/3/14 Lapsi oli ollut lastensuojelulain 38 §:n mukaisesti kiireellisesti sijoitettuna noin viiden kuukauden ajan. Tuona aikana lapsi oli usein vieraillut huoltajina olevien isovanhempiensa luona. Kiireellisen sijoituksen päätyttyä toinen isovanhemmista teki korvausvaatimuksen, jossa kuntaa vaadittiin korvaamaan vierailuista isovanhemmille aiheutuneet lapsen ylläpitokustannukset 32 päivän ajalta sekä matkakustannukset lapsen kuljettamisesta. Viranhaltija hylkäsi korvaushakemuksen. Kunnan perusturvalautakunta hylkäsi päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeus hylkäsi isovanhemman valituksen. […]