logo

Category : Oikeuskäytäntöä

KHO:2017:176: Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen – Uhkasakko – Suhteellisuusperiaate

Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen – Uhkasakko – Suhteellisuusperiaate Vuosikirjanumero: KHO:2017:176 Antopäivä: 22.11.2017 Taltionumero: 6005 Diaarinumero: 1671/3/17   Lastensuojelulain 28 §:n mukainen tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen voidaan myöntää myös lastensuojelun asiakkuuden aikana sen selvittämiseksi, millaisten lastensuojelutoimenpiteiden tarpeessa lapsi on. Luvan myöntäminen ei ole siten rajattu vain sellaisiin tilanteisiin, joissa selvitetään lastensuojelun tarvetta ylipäätään. Hallinto-oikeus Johtava viranhaltija oli vaatinut Turun hallinto-oikeudelta lastensuojelulain 28 §:n nojalla lupaa lapsen tutkimiseen lastenpsykiatrisella poliklinikalla, jotta lastensuojelu voi selvittää millaisen tuen tarpeessa lapsi on. Hakemuksen mukaan tutkimuksia pidettiin välttämättöminä, koska ei […]

KHO 27.10.2017/5465: Lapsen yhteydenpidon rajoittamista koskevan päätöksen tiedoksianto olisi tullut toimittaa kummallekin isovanhemmalle erikseen – valitusaika ei ollut B:n osalta alkanut kulua siitä, kun A oli saanut päätöksen todisteellisesti tiedokseen

Päätöksen tiedoksianto – Yhteinen päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen Antopäivä: 27.10.2017 Taltionumero: 5465 Diaarinumero: 2045/3/17   ”Peruspalvelukuntayhtymän johtava sosiaalityöntekijä oli samalla päätöksellään rajoittanut lapsen yhteydenpitoa isovanhempiinsa A:han ja B:hen. Päätös oli lähetetty tiedoksi A:lle ja B:lle yhteisellä saantitodistuskirjeellä, jonka A oli vastaanottanut. Hallinto-oikeus oli jättänyt myöhässä saapuneena tutkimatta A:n ja B:n mainitusta päätöksestä tekemän yhteisen valituksen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että johtava sosiaalityöntekijä oli ratkaissut samassa päätöksessään kaksi yhteydenpidon rajoittamista koskevaa asiaa ja että päätöksen tiedoksianto olisi […]

KKO:2017:54 Jatkokäsittelylupa lapsen tapaamisoikeutta koskevassa asiassa

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano Diaarinumero: S2016/711 Taltionumero: 1467 Antopäivä: 11.7.2017 Lapsen tapaamisoikeutta koskevaan päätökseen sisältyi vanhempien sopimuksen mukaisesti ehto, jonka mukaan äidin ja lasten tapaamiset muuttuvat valvotuiksi, jos äiti ei palauta lasta tapaamisesta sovittuna aikana eikä hänellä ole esittää ulkopuolisen terveydenhuollon ammattilaisen toteamaa hyväksyttävää syytä menettelylleen. Äiti oli tapaamisella vienyt lapset lääkäriin havaittuaan toisella lapsella mustelman ja koska lapset olivat äidin mukaan kertoneet isän lyöneen heitä. Sairaalakäynnin vuoksi lapset oli palautettu isälle […]

KHO:2017:102: Sosiaalihuollon viranhaltijalla ei ollut toimivaltaa päättää yhteydenpidon rajoittamisesta, kun kyseessä ei ollut kiireellinen tilanne

Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Toimivalta – Viranhaltija Vuosikirjanumero: KHO:2017:102 Antopäivä: 15.6.2017 Taltionumero: 2902 Diaarinumero: 2283/3/16   Lastensuojelulain 63 §:n 2 momentin (88/2010) mukaan yhteydenpidon rajoittamisesta tekee päätöksen lain 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan määräytyvä viranhaltija lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian tai lapsen kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tapauksissa ja tarvittaessa muissa kiireellisissä tilanteissa 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä. Alaikäisen lapsen C:n ja tämän isoäidin D:n yhteydenpitoa oli rajoitettu 17.4.–30.11.2015 perusturvakuntayhtymän sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksellä siten, että C voi tavata D:tä päivätapaamisena kerran […]

KHO 2.6.2017/2620: Isovanhempien korvausvaatimus kiireellisesti sijoitettuna olleen lapsen vierailun aiheuttamista ylläpito- ja matkakustannuksista oli tullut HAO:ssa käsitellä hallintoriita-asiana eikä valituksena oikaisuvaatimuksen hylkäävästä päätöksestä

Hallintoriita-asia – Kiireellisesti sijoitetun lapsen kotilomat – Ylläpidosta ja kuljetuksista aiheutuneet kustannukset huoltajina oleville isovanhemmille Antopäivä: 2.6.2017 Taltionumero: 2620 Diaarinumero: 3059/3/14 Lapsi oli ollut lastensuojelulain 38 §:n mukaisesti kiireellisesti sijoitettuna noin viiden kuukauden ajan. Tuona aikana lapsi oli usein vieraillut huoltajina olevien isovanhempiensa luona. Kiireellisen sijoituksen päätyttyä toinen isovanhemmista teki korvausvaatimuksen, jossa kuntaa vaadittiin korvaamaan vierailuista isovanhemmille aiheutuneet lapsen ylläpitokustannukset 32 päivän ajalta sekä matkakustannukset lapsen kuljettamisesta. Viranhaltija hylkäsi korvaushakemuksen. Kunnan perusturvalautakunta hylkäsi päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeus hylkäsi isovanhemman valituksen. […]

Hovioikeus poisti äidille maksettavaksi määrätyn uhkasakon lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa – 9-vuotiaan lapsen tahtoon voitiin kiinnittää huomiota

Rovaniemen hovioikeus 2.5.2017, päätös nro 171, dnro S 16/781 Kemi-Tornion käräjäoikeus 9.6.2016 nro 2734 Asia: Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa   Asian tausta Haaparannan käräjäoikeus on 11.6.2015 antamallaan lainvoimaisella päätöksellä määrännyt C:n oikeudesta tavata isäänsä. Kemi-Tornion käräjäoikeus on päätöksellään 22.12.2015 täydentänyt ja väliaikaisesti muuttanut tapaamisista annettuja määräyksiä sekä määrännyt A:n sakon uhalla sallimaan lapsen ja B:n väliset tapaamiset. Uhkasakko on asetettu juoksevana siten, että kiinteän 5 000 euron peruserän lisäksi asetetaan 500 euron lisäerä jokaista […]

Alaikäiselle määrätyllä edunvalvojan sijaisella on itsenäinen oikeus käyttää alaikäisen puhevaltaa, näin ollen edunvalvoja voi esittää rangaistus- ja vahingonkorvausvaatimuksia päämiehensä puolesta tämän tahdosta riippumatta

KKO:2016:24 Pahoinpitely Diaarinumero: R2014/116 Taltionumero: 0767 Antopäivä: 31.3.2016 Esitutkintalain 4 luvun 8 §:n mukaan tuomioistuimen on määrättävä alle 18-vuotiaalle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvoja, jos on perusteltua syytä olettaa, että huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa asianosaisen etua asiassa ja jos edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta. Korkeimman oikeuden nyt käsillä olevassa tapauksessa alaikäisille asianomistajille RK:lle ja AM:lle molemmille oli tullut määrätä puolueeton henkilö, edunvalvoja, huolehtimaan, että lapsen etu tulee huomioiduksi koko rikosprosessin käsittelyn ajan, koska heidän vanhempansa olivat epäiltynä […]

KHO katsoi, että lapsen yhteydenpitoa hänen tukihenkilökseen esittäytyneeseen A:han voitiin rajoittaa lastensuojelulain 62 ja 63 §:n mukaisesti tehdyllä päätöksellä

KHO:2017:54 Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Lapselle läheinen henkilö – Muu kuin lapselle läheinen henkilö Vuosikirjanumero: KHO:2017:54 Antopäivä: 3.4.2017 Taltionumero: 1550 Diaarinumero: 864/3/16 Lastensuojelulaitos X:n yksikönjohtaja on päätöksellään 22.2.2015 rajoittanut B:n lapsen, vuonna 2001 syntyneen lapsen yhteydenpitoa A:han. Rajoitus on päätöksen mukaan ollut voimassa 22.2.–22.3.2015. A on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja vaatinut rajoituksen kumoamista. Hallinto-oikeus on hylännyt A:n valituksen perustellen päätöstään siten, että lapsi on ollut psyykkisesti hauras ja kykenemätön suojelemaan itseään. Yhteydenpito A:han on näin ollen vaarantanut lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen ja yhteydenpidon rajoittaminen on ollut […]

Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi 67-vuotiaan miehen tuntuvaan sakkorangaistukseen 16-vuotiaan tytön seksuaalisesta ahdistelusta

Itä-Suomen hovioikeus 21.03.2017; Tuomio 17/111073; Asianro R 16/795. Tuomio ei ole lainvoimainen. Syytteen mukaan vastaaja oli koskettelemalla tehnyt tapahtuma-aikaan 16-vuotiaalle tytölle seksuaalisen teon, joka oli ollut omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Mies oli houkutellut hänelle entuudestaan tuntemattoman 16-vuotiaan tytön kotiinsa, halannut, suudellut ja kosketellut häntä. Vastaaja oli tehnyt teon ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaikana. Syyttäjä katsoi, että 16-vuotiaaseen lapseen kohdistettua tekoa oli pidettävä lajissaan tavanomaista moitittavampana. Teko oli aiheuttanut lapselle merkittävää henkistä kärsimystä ja unettomuutta. Myös asianomistajan opiskelut olivat kärsineet teon seurauksena. Vastaaja oli […]