logo

KHO 8.5.2018/2090: Lastensuojeluviranomaisen olisi tullut ilmoittaa HAO:lle lapsen sijaishuoltopaikan muutoksista

Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka – Hallinto-oikeuskäsittely – Lastensuojeluviranomaisen ilmoittamisvelvollisuus – Menettelyvirhe

Antopäivä: 8.5.2018

Taltionumero: 2090

Diaarinumero: 3889/3/16

Hallinto-oikeus oli hyväksynyt lapsen huostaanottohakemuksen sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan esittämän sisältöisenä muun ohella sijaishuoltopaikan osalta.

Hallinto-oikeuden käsitellessä huostaanottoasiaa, lastensuojeluviranomainen oli muuttanut lapsen sijaishuoltopaikkaa pysyväisluonteisesti. Viranomainen ei ollut, toisin kuin lastensuojelulain 25 d §:n 2 momentissa edellytetään, ilmoittanut hallinto-oikeudelle tietoa lapsen sijaishuoltopaikan muuttamista koskevasta päätöksestään. Viranomainen ei myöskään ollut ilmoittanut hallinto-oikeudelle tietoa siitä, että hakemuksen mukainen sijaishuoltopaikka ei enää ollut tosiasiallisesti käytettävissä sijaisäidin sairastumisen vuoksi, eikä viranomainen ollut muuttanut hakemustaan sijaishuoltopaikan osalta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallinto-oikeuden päätös oli perustunut lastensuojeluviranomaisen menettelyvirheestä johtuvaan erehdykseen, ja tämä oli vaikuttanut olennaisesti hallinto-oikeuden päätöksen sisältöön. Valituksenalaisessa päätöksessä ei siten ollut lain edellyttämällä tavalla asianmukaisesti ratkaistu kysymystä lapsen lastensuojelulain 50 §:n mukaisesta sijaishuoltopaikasta.

Lastensuojelulain 50 §:ssä säädetään sijaishuoltopaikan valinnasta. Kyseisen lainkohdan mukaan sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin ja lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen tausta. Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla.

Korkein hallinto-oikeus kumosi ja poisti hallinto-oikeuden päätöksen sijaishuoltopaikan osalta ja palautti asian tältä osin hallinto-oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden tuli saatuaan lastensuojeluviranomaisen tarkistetun huostaanottohakemuksen arvioida, täyttääkö hakemuksen mukainen sijaishuoltopaikka lastensuojelulain 50 §:n mukaiset edellytykset. Samalla korkein hallinto-oikeus määräsi, että lapsen sijoitusta jatketaan hallinto-oikeuskäsittelyn ajan siinä paikassa, johon lastensuojeluviranomainen oli lapsen sijoittanut sijaishuoltopaikan muuttamista koskeneella päätöksellään.

Lastensuojelulaki 25 d § 2 ja 3 momentti, 43 § 2 momentti, 44 § 1 momentti 5 kohta ja 50 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Annina Nieminen.

Lähteet:

Korkein hallinto-oikeus. Lyhyet ratkaisuselosteet. Luettavissa: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhytratkaisuseloste/1525322805942.html. Viitattu: 16.5.2018.

 

  • Share

Comments are closed.