logo

KHO 27.10.2017/5465: Lapsen yhteydenpidon rajoittamista koskevan päätöksen tiedoksianto olisi tullut toimittaa kummallekin isovanhemmalle erikseen – valitusaika ei ollut B:n osalta alkanut kulua siitä, kun A oli saanut päätöksen todisteellisesti tiedokseen

Päätöksen tiedoksianto – Yhteinen päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen

Antopäivä: 27.10.2017
Taltionumero: 5465
Diaarinumero: 2045/3/17

 

”Peruspalvelukuntayhtymän johtava sosiaalityöntekijä oli samalla päätöksellään rajoittanut lapsen yhteydenpitoa isovanhempiinsa A:han ja B:hen. Päätös oli lähetetty tiedoksi A:lle ja B:lle yhteisellä saantitodistuskirjeellä, jonka A oli vastaanottanut.

Hallinto-oikeus oli jättänyt myöhässä saapuneena tutkimatta A:n ja B:n mainitusta päätöksestä tekemän yhteisen valituksen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että johtava sosiaalityöntekijä oli ratkaissut samassa päätöksessään kaksi yhteydenpidon rajoittamista koskevaa asiaa ja että päätöksen tiedoksianto olisi tullut toimittaa kummallekin isovanhemmalle erikseen. Kysymys ei ollut hallintolain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilanteesta, jossa sama asia koskee kahta tai useampaa asianosaista yhteisesti.

Valitusaika ei ollut B:n osalta alkanut kulua siitä, kun A oli saanut päätöksen todisteellisesti tiedokseen.

Hallinto-oikeuden ei olisi tullut jättää valitusta myöhässä saapuneena tutkimatta B:n tekemänä. Tämän vuoksi asia oli tältä osin palautettava hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Äänestys 4-1.

Hallintolainkäyttölaki 22 §

Hallintolaki 54 § 1 momentti, 55 § 1 momentti, 56 § 2 momentti ja 60 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Annina Nieminen.”

Lähteet:

Edilex, uutiset. Luettavissa: https://www.edilex.fi/uutiset/54026. Viitattu 27.10.2017.
Korkein hallinto-oikeus. Lyhyet ratkaisuselosteet. Luettavissa: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhytratkaisuseloste/1508929094141.html. Viitattu 27.10.2017.

 

Yhteydenpidon rajoittamisesta ks. esim. 

www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/rajoitustoimenpiteet-sijaishuollossa/yhteydenpidon-rajoittaminen

  • Share

Comments are closed.