logo

KHO:2018:13: Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Huoltajan ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Huostaanottohakemuksen hylkääminen–Huoltajan vastuu lapsen hyvinvoinnista – Riita lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta – Huostaanoton viimesijaisuus

Vuosikirjanumero: KHO:2018:13
Antopäivä: 25.1.2018
Taltionumero: 283
Diaarinumero: 2869/3/17

 

Kunnan sosiaalitoimi haki hallinto-oikeudelta lapsen ottamista huostaan ja sijoittamista sijaishuoltoon lapsen isän ja tämän avopuolison luokse. Äiti oli tuolloin yksin lapsen huoltaja. Hakemuksen perusteena oli erityisesti äidin päihteidenkäyttö sekä tämän aggressiivinen ja impulsiivinen käytös. Hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen.

Sosiaalitoimi valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Valituksessa todettiin, että lapsesta oli tehty hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen useita lastensuojeluilmoituksia ja että ilmoituksissa oli kysymys vakavista äidin päihteidenkäyttöön liittyvistä seikoista.

Isä oli hakenut käräjäoikeudelta määräystä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Käräjäoikeus oli määrännyt lapsen vanhempiensa yhteishuoltoon ja asumisen isälle. Lisäksi lapsen tapaamisoikeudesta määrättiin, että lapsella on oikeus tavata äitiään joka toisesta keskiviikosta seuraavaan maanantaiaamuun saakka. Vastaselityksessään sosiaalitoimi katsoi, että huostaanotto oli edelleen ajankohtainen. Huostaanotolla voitiin turvata, että äidin ja lapsen tapaamiset olivat rajoitettuja ja valvottuja. Lapselle koitui muuten vaaraa näin laajasta tapaamisoikeudesta.

KHO katsoi, että isän osalta ei ollut tullut esille seikkoja, joiden johdosta oli syytä epäillä isän lapseen kohdistamassa huolenpidossa tai lapsen kasvuolosuhteissa sellaisia puutteita, jotka uhkasivat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Huoltajilla on lastensuojelulain 2 §:n nojalla ensisijainen vastuu lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamisesta. Huostaanotto on viimesijainen lastensuojelun toimenpide. Lapsen turvallisuuden takaamiseksi äidin ja lapsen tapaamisten aikana voidaan ryhtyä muihin toimiin. Valitus oli siten hylättävä.

Lastensuojelulaki 2 § 1 momentti, 4 § 4 momentti, 40 §, 49 § 1 ja 3 momentti

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1 ja 2 §

Päätös, josta valitettu: Helsingin hallinto-oikeus 9.5.2017 nro 17/0258/5

 

Lähteet:

Korkein hallinto-oikeus. Vuosikirjapäätökset. Luettavissa: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1516711514651.html. Viitattu 29.1.2018.

Edilex, uutiset. Luettavissa: https://www.edilex.fi/uutiset/54957. Viitattu: 29.1.2018.

  • Share

Comments are closed.