logo

Tag : huostaanotto

KHO:2018:156: päätös huostaanotettavan 14-vuotiaan lapsen kuulemisesta ja mielipiteen selvittämisestä hallinto-oikeudessa

Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen Vuosikirjanumero: KHO:2018:156 Antopäivä: 16.11.2018 Taltionumero: 5316 Diaarinumero: 1860/3/17 Lastensuojelulain 21 §:n mukaan kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella erikseen puhevaltaansa itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on toimitettava […]

KHO 8.5.2018/2090: Lastensuojeluviranomaisen olisi tullut ilmoittaa HAO:lle lapsen sijaishuoltopaikan muutoksista

Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka – Hallinto-oikeuskäsittely – Lastensuojeluviranomaisen ilmoittamisvelvollisuus – Menettelyvirhe Antopäivä: 8.5.2018 Taltionumero: 2090 Diaarinumero: 3889/3/16 Hallinto-oikeus oli hyväksynyt lapsen huostaanottohakemuksen sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan esittämän sisältöisenä muun ohella sijaishuoltopaikan osalta. Hallinto-oikeuden käsitellessä huostaanottoasiaa, lastensuojeluviranomainen oli muuttanut lapsen sijaishuoltopaikkaa pysyväisluonteisesti. Viranomainen ei ollut, toisin kuin lastensuojelulain 25 d §:n 2 momentissa edellytetään, ilmoittanut hallinto-oikeudelle tietoa lapsen sijaishuoltopaikan muuttamista koskevasta päätöksestään. Viranomainen ei myöskään ollut ilmoittanut hallinto-oikeudelle tietoa siitä, että hakemuksen mukainen sijaishuoltopaikka ei enää ollut tosiasiallisesti […]

KHO:2018:39: Lapsen huollosta annettavan määräyksen suhde huostaanottoon

Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Läheisverkoston kartoittaminen – Kasvuolosuhteet – Kokonaisarviointi – Kasvuolosuhteet vanhempien ja oheishuoltajien luona – Lapsen huollosta ja asumisesta päättäminen tai sopiminen – Lapsen huoltoa ja asumista koskevan määräyksen ja huostaanoton suhde – Lapsen sijoittaminen väliaikaisesti vanhempansa tai muun huoltajansa luokse – Lapsen sijoittaminen oheishuoltajansa luokse Vuosikirjanumero: KHO:2018:39 Antopäivä: 20.3.2018 Taltionumero: 1241 Diaarinumero: 2557/3/16 ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:39   Viranhaltija oli lapsen asuessa oheishuoltajiensa luona tehnyt hallinto-oikeudelle hakemuksen lapsen huostaanottamiseksi ja sijoittamiseksi oheishuoltajiensa luokse. Asian taustaa 13.8.2012 […]

KHO 1.2.2018/424: Huostaanotto – Perheväkivalta – Rikosoikeudellinen arviointi – Sijaishuoltopaikka

Huostaanotto – Huostaanoton edellytysten täyttyminen – Perheväkivalta – Perheväkivallan uhka – Rikosoikeudellinen arviointi – Sijaishuolto – Sijaishuoltopaikka – Kulttuuritaustan huomioon ottaminen – Sosiaalitoimen positiivinen toimimisvelvollisuus Antopäivä: 1.2.2018 Taltionumero: 424 Diaarinumero: 1847/3/16   Valittajan lapsi oli kahden sisaruksensa kanssa otettu vanhempien välisen väkivallan uhan johdosta huostaan. Lapsi oli sijoitettu sijaishuoltoon olosuhteisiin, joissa hänen ei ollut mahdollista ylläpitää tai kehittää vanhempiensa käyttämän, perheen yhteisen kielen taitoa. Lastensuojelulain 40 §:n 1 momentin mukaan lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen […]

KHO:2018:13: Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Huoltajan ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Huostaanottohakemuksen hylkääminen–Huoltajan vastuu lapsen hyvinvoinnista – Riita lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta – Huostaanoton viimesijaisuus Vuosikirjanumero: KHO:2018:13 Antopäivä: 25.1.2018 Taltionumero: 283 Diaarinumero: 2869/3/17   Kunnan sosiaalitoimi haki hallinto-oikeudelta lapsen ottamista huostaan ja sijoittamista sijaishuoltoon lapsen isän ja tämän avopuolison luokse. Äiti oli tuolloin yksin lapsen huoltaja. Hakemuksen perusteena oli erityisesti äidin päihteidenkäyttö sekä tämän aggressiivinen ja impulsiivinen käytös. Hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen. Sosiaalitoimi valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Valituksessa todettiin, että lapsesta oli tehty hallinto-oikeuden päätöksen antamisen […]