Lastensuojelulain mukaan lapselle on määrättävä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa, jos:

1)      on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa; ja

2)      edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi.

Edunvalvoja tulisi määrätä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Huoltajaa tai hänelle läheistä henkilöä epäillään lapsen pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä
  • Huoltaja ei terveydentilansa vuoksi kykene käyttämään puolueettomasti lapsen puhevaltaa
  • Huoltajat eivät kykene esim. asiakassuunnitelmaa tarkistettaessa erottamaan riittävästi toisistaan omia ja lasten tarpeita ja siten puolueettomasti valvomaan lapsen etua (KKO 2004:4)
  • Huoltajan passiivisuus käyttää lapsen puhevaltaa
  • Lapsen yksityisyyden suojaan liittyvät kiistatilanteet (HE 137/1999)

Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä maistraatti, sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai huoltaja itse. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, jos huoltaja ja sosiaalihuollosta vastaava toimielin ovat siitä yksimieliset. Muussa tapauksessa edunvalvojan määrää tuomioistuin.