Lapsen elatus on vanhempien tehtävä. Lapsen elatusta säätelee laki lapsen elatuksesta. Sen mukaan vanhemmilla on velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Elatusmaksua tai virallisemmin elatusapua määrättäessä huomioidaan monia eri asioita, joita ovat esimerkiksi vanhempien ikä, työkyky ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa sekä tapaamisoikeus. Vanhempien elatusvastuun laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset.

Mikäli vanhemmalla ei ole kykyä maksaa lapsen elatusta, niin KELA maksaa elatustukea. Elatusapua ja elatustukea voi saada myös rinnakkain. Yleisesti näistä maksuista käytetään yleiskielen sanaa elatusmaksu.

Elatusavun laskeminen

Elatusavun laskemiseen löytyy internetistäkin erilaisia laskureita. Niiden käyttäminen voi kuitenkin olla melkoista riskipeliä, ellei ymmärrä mistä luvut tulevat. Lapsen elatusavun laskeminen ja kaikkien siihen liittyvien seikkojen huomioiminen on melko monimutkainen prosessi, joka kannattaa jättää ammattilaisen hoidettavaksi. Elatusmaksun määrä on kuitenkin merkittävästi lapsen elämään vaikuttava tekijä.

Lähtökohtaisesti lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää kahdeksantoista vuotta. Tämä voi johtaa joskus kohtuuttomiin tilanteisiin sen vanhemman osalta, jonka luona lapsi asuu. Lapsi yleensä asuu vielä kotona täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeenkin ja kulut eivät ainakaan pienene tuossa iässä. Koulutus on usein kesken joko ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa. Siksi olisikin tärkeää huomioida jo ennen täysi-ikäisyyttä esimerkiksi koulutusavustuksen määrästä ja maksamisesta vielä täysi-ikäisyyden jälkeenkin.