Lastensuojelulaki 40 § – Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen

Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos:

1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai

2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään.

Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos:

1) 7 luvussa tarkoitetut toimet (avohuollon tukitoimet) eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi; ja

2) sijaishuollon arvioidaan olevan 4 §:n mukaisesti lapsen edun mukaista.

Lapsen huostaanotto on viimesijainen keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Ennen huostaanottoa ja sijaishuoltoa on selvitettävä, voidaanko lapsen huollossa todetut puutteet hoitaa avohuollon tukitoimin. Huostaanottopäätöksen tekee sosiaalihuollon johtava viranhaltija. Jos yli 12-vuotias lapsi tai huoltaja vastustaa huostaanottoa, on hallinto-oikeuden annettava asiassa päätös.

Huostaanotetun lapsen huolto järjestetään sijaishuoltona, jolloin lapsen hoito ja kasvatus järjestetään kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Näistä vaihtoehdoista perhehoito on ensisijainen sijaishuoltomuoto. Laitoshuolto on usein paras ratkaisu silloin, kun lapsen sijoitus on väliaikainen tai esimerkiksi silloin, kun lapsi on erityisen vaikeahoitoinen.

Lapsen huostaanoton aikana sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta. Esimerkiksi lapsen asuinpaikkaa koskevan päätöksen tekee sosiaalilautakunta. Lasta koskevia päätöksiä tehdessä tulee aina lähteä lapsen edusta. Asuinpaikan valinnassa lapsen edun punninnassa tulee huomioida muun muassa lapsen oikeus tavata vanhempiaan.

Lapsen huostaanottoa koskeva päätös on voimassa toistaiseksi. Kun huostassapidon ja  sijaishuollon tarvetta ei enää ole, viranhaltijan tulee tehdä päätös huostassapidon lopettamisesta. Huostassapito lakkaa viimeistään, kun lapsi täyttää 18 vuotta, ellei tuomioistuin ole tehnyt päätöstä huostassapidon jatkamisesta.