Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen esitutkintalain 4 luvun 8§:n mukaan tuomioistuimen on määrättävä asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvoja, jos on perusteltua syytä olettaa, että huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa asianosaisen etua asiassa ja jos edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta. Edunvalvojan määräys on voimassa sen rikosasian käsittelyn loppuun asti, jonka esitutkintaa varten määräys on annettu. Tutkinnanjohtajan on tarvittaessa tehtävä hakemus tuomioistuimelle edunvalvojan määräämiseksi.

Lapsiin kohdistuvat rikokset, erityisesti lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät, ovat erityisalaani.