Mikäli toinen osapuoli ei noudata lastenvalvojan luona vahvistettu sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, voi toinen osapuoli hakea sopimuksen tai päätöksen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanosta vastaavana viranomaisena on lapsen asuinpaikan käräjäoikeus, josta täytäntöönpanoa on haettava.

Täytäntöönpanoasian käsittely alkaa yleensä sovittelulla, jossa käräjäoikeuden valitsemat sovittelijat keskustelevat vanhempien ja lapsen kanssa. Sovittelulla pyritään pääsemään vapaaehtoiseen ratkaisuun ja sovittelun onnistuessa myös täytäntöönpano raukeaa. On myös mahdollista, että vanhemmat tekevät asiassa uuden sopimuksen, joka voidaan viedä vahvistettavaksi sosiaalilautakuntaan.

Jos vanhemmat eivät sovittelijoiden avustuksella saa riitaa ratkaistua, sovittelijat siirtävät asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Sovittelijat raportoivat käräjäoikeudelle sovittelun kulusta ja sovintoratkaisulle esteenä olevista tekijöistä. Tämän jälkeen käräjäoikeuden on tehtävä päätös täytäntöönpanoon ryhtymisestä tai hakemuksen hylkäämisestä. Käräjäoikeuden hylätessä hakemuksen päädytään yleensä huolto ja tapaamisoikeus järjestämään uudelleen joko vanhempien sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Täytäntöönpanon toteuttamiseksi on olemassa kaksi täytäntöönpanokeinoa. Ensinnäkin sopimusta noudattamaton vanhempi voidaan pakottaa sakon uhalla luovuttamaan lapsi toiselle vanhemmalle. Toiseksi lapsi voidaan noutaa viranomaisen toimesta. Nouto tulee kuitenkin kyseeseen vain viimesijaisena keinona, johon turvaudutaan vasta sitten, kun muista keinoista ei ole ollut apua täytäntöönpanon toteuttamiseksi.